ALKOHOL – DRANK – WAAROM NIE? HOEKOM NIE?

DRANK DRANK 2 DRANK 1

Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is?

Drankgebruik

Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig, is dat Jesus self wyn gemaak het. Dit is egter ‘n belastering van die Seun van God om voor te gee dat Hy deur sy wonderwerk by die bruilof in Kana die drankbedryf bevorder het. Hierdie handeling van Jesus was ‘n wonderwerk waardeur Hy sy godheid bekend gemaak het. Die Seun van God het nooit iets gedoen wat die mens tot nadeel strek nie. Dieselfde Jesus wat in sy Woord ernstig waarsku om nie te drink nie, kan nie iets in stryd met Homself doen nie (Hab. 2:15; Spr. 23:29-36).

Uit die Ou Testament is dit duidelik dat daar verskillende terme vir drank gebruik word. Hieruit kan mens duidelike onderskeid tref tussen dié soorte drank wat die Here verdoem en dié wat Hy aanbeveel:

Jajin. Hierdie woord kom 133 keer in die Bybel voor, en word elke keer as wyn vertaal. Dit is ‘n bekende feit dat jajin gegiste wyn was wat dronkmakend was. Dit is telkens deur die Here afgewys en selfs veroordeel (Spr. 23:29-36; Hab. 2:15).

Tirosh. Dié term kom 38 keer in die Bybel voor. Dit word 11 keer as nuwe wyn, 26 keer as soet wyn en een keer in ‘n neutrale vorm vertaal. Dit is ‘n algemeen aanvaarde feit dat tirosh suiwer druiwesap (ongegis) is, en dit is telkens deur die Here aanbeveel en selfs aangeprys (Jer. 40:10,12; Ps. 104:15).

Shekar. Dit kom ongeveer 21 keer voor en word elke keer as sterk drank vertaal. Dit word telkens deur die Here veroordeel (Spr. 20:1, Spr 31:6).

In die Nuwe Testament word daar in die oorspronklike taal nie onderskeid tussen die verskillende soorte drank getref nie, en word dit deurgaans as wyn vertaal. ‘n Mens kan egter uit die gegewens in die Ou Testament aflei watter soort wyn Jesus by die bruilof in Kana sou gemaak het – beslis ongegiste tirosh.

Die bewering dat Jesus gegiste wyn sou maak, druis teen die hele Skrif in, en bewerings van hierdie aard kom reguit van die duiwel af. Hy is die groot leuenaar wat op ‘n listige wyse soos ‘n engel van die lig kom om mense te mislei (2 Kor. 11:14). Dit is in sy aard om drank goed te praat, te verdedig en die gebruik daarvan te bevorder.

Om die nadele van drank te besef, moet daar na die ontstellende gevolge daarvan gekyk word:

 • Egskeidings, kindermishandeling, armoede, ellende en gewelddadigheid word deur drankgebruik bevorder. Daar word beweer dat alkohol meer lewens verwoes, meer kinders laat honger ly, tot meer vroue se dood lei, en meer smarte en trane veroorsaak as enige ander faktor. In sowat 85% van alle huwelike wat in die egskeidingshof beland, speel drank ‘n rol. Dit is die grootste ontwrigter en vernietiger van lewens, geluk en harmonie.
 • Dit verwoes die karakter van die mens en veroorsaak dat mense vuil, immoreel en gewelddadig raak, en dinge doen sonder om oor die ernstige gevolge daarvan na te dink. Openbare skandes word onder die invloed van drank gepleeg.
 • In misdaad en motorongelukke speel drank in sowat 75% van die gevalle ‘n rol.
 • ‘n Groot aantal geestesiektes word deur drank veroorsaak of vererger.
 • Ongebore babas word erg benadeel en dikwels met geboortedefekte en abnormaliteite gebore omdat hulle moeders dranksugtig is.
 • Onder die invloed van drank word talle sondes en wandade gepleeg. Dink aan Bélsasar wat God onder die invloed van drank uitgedaag het deur uit die tempelvoorwerpe te drink (Dan. 5).
 • Die karakter van die hele samelewing kan vernietig of ernstig geskend word deur al die maatskaplike euwels wat deur drankmisbruik veroorsaak word.
 • Drank verkort ‘n persoon se lewe omdat dit sy liggaam én brein aftakel en vernietig, en die oorsaak van talle siektes is.
 • Drank lei mense uiteindelik na die hel. Die Bybel sê baie duidelik dat ‘n dronkaard die koninkryk van God beslis nie sal beërwe nie (1 Kor. 6:9-10; Gal. 5: 19-21; Op. 21:8).
 • Drank maak van die mens ‘n bespotting (Spr. 20:1).
 • Alkoholverslawing is een van die grootste en wreedste epidemies wat die wêreld ooit getref het, en moet met alle mag teëgestaan en verwerp word.

Wat van matig drink?

Ongelukkig is die gedagte nie van toepassing in Suid – Afrika nie. Hoekom nie sal u nou vra? Ek het in 2001 vir die SAB gekontak om statistieke te kry oor hoeveel bier word +- in ‘n jaar in Suid – Afrika verkoop. Ongelukkig wou die persoon met wie ek gepraat het nie vir my dit gegee het nie. Ek bel toe SA Brandewyn kelders in die Paarl. Die persoon was so gaaf om vir my die brandewyn en die bier getalle te gee. Net brandewyn is die jaar 2000 in Suid – Afrika 41 miljoen liter verkoop. Die bier was die verskriklike getal van 3 biljoen liter bier in 2000. Ons praat hier slegs van twee soorte alkohol. Daar is soveel soorte op die rake van wyn tot sterk drank. Ek dink as alles saam in gedagte gehou gaan word sal die getalle skrikwend wees.

Ek sal weer hulle wil kontak en die hoeveelheid in die jaar 2018, m.a.w hoeveel is in die jaar 2017 in Suid – Afrika verkoop. My leser dink daaraan wat sal die getal oor die hele aarde wees. Ek dink dit sal iets verskriklik wees, as Suid – afrika daardie getalles het. Ons is maar ‘n klein landtjie vergeleke met ander lande soos die VSA en Indie en China. 

As mense by magtige gebruik kon bly sou ons dalk dit meer kon regverdig. Die Apostel Paulus kom in 1 Kor 8:13 “Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie” Ons moet ook saam in gedagte hou die gedagte wat hy laat geld het in 1 Kor 10 : 31 en hier moet ons ag gee op die volgorde van sy argument, 1 Kor 10 : 31 – 32 verklaar “31 Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. 32 Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie…. ” Hier praat hy van drie dinge naamlik a) Eet of b)drink of c) of enigiets doen – wat moet die gebruik van die dinge in my lewe meebring – Hy gee die antwoord – ‘doen alles tot verheerliking van God’ Daarom leser moet ons, ons altyd self afvra dat dit wat ek doen, verheerlik dit God? As dit nie die geval is nie, dan moet ek dit uit my lewe kry sodat ek God kan verheerlik.

KYK NA DIE VOLGENDE BANIER!!

Mense argumenteer soms dat dit geoorloof is om matig te drink deur nie sekere perke te oorskry nie. Dit is een van die listigste leuens van Satan. Wanneer ‘n persoon elke keer net een bier of glasie wyn drink, ontwikkel sy liggaam stelselmatig ‘n afhanklikheid van die alkohol in die drank, en verlang hy mettertyd na ‘n meer effektiewe uitwerking van die drank op sy liggaam. Die gevolg is dat hy later óf meer drink óf na drank oorskakel wat meer alkohol as bier of wyn bevat. Matig drink wek dus die drang na meer alkohol op. Die matig drink-teorie is ‘n slinkse, duiwels-gekamoefleerde plan van die sielevyand om mense dieper in sy mag te kry. Baie matigheidsdrinkers het uiteindelik as volslae alkoholiste gesterf en sodoende hulle siele aan Satan verpand.

‘n Korrekte definisie van hierdie begrip is soos volg: Matigheid is die matige gebruik van dinge wat nuttig is, en die algehele onthouding van dinge wat skadelik is. Alkoholiese drank is ‘n verwoester van menselewens en moet totaal vermy word.

Die kind van God se houding oor drank

Alkoholiese drank en die gebruik daarvan is ‘n heidense praktyk wat net by die ongeredde wêreld tuis hoort: “Die heidene… wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye [en] drinkpartye” (1 Pet. 4:3). Godsmanne en toegewyde gelowiges is mense wat baie duidelik teen die gebruik van alkoholiese drank gekant is en self nooit daaraan raak nie.

Die Christen mag hoegenaamd nie op enige manier by die vervaardigingsproses, handel of propagering van drank betrokke wees nie. Dit is van groot belang dat ‘n Christen ook nie tydens onthale ‘n heildronk met drank sal instel wat alkohol bevat nie. Deur dit te doen, identifiseer hy homself met drank en keur die gebruik daarvan in beginsel goed.

Waarskuwings omtrent drank

Die Skrif waarsku in die volgende gedeeltes teen drank: Lev. 10:8-9; Deut. 21:20; 29:2-6; Spr. 20:1; 23:21, 29-32; Jes. 5:11-22; 28:3, 7-8; Hab. 2:15; Luk. 21:34; 1 Kor. 6:10; Ef. 5:18. Die gelowige word tot toewyding aan die Here Jesus opgeroep: “Onthou julle van elke vorm van die kwaad” (1 Thess. 5:22). “Raak nie aan wat onrein is nie” (2 Kor. 6:17; kyk ook 1 Kor. 8:13; Ef. 5:18; 1 Pet. 1:18).

Nagmaal en alkoholiese drank

Waarom bedien sekere evangeliese kerke die Nagmaal met nie-alkoholiese wyn? Is dit so belangrik as gedink word aan hoe relatief min die alkohol is wat ingeneem word? Dit gaan by die Nagmaal nie om die hoeveelheid alkohol wat ingeneem word nie, maar om die teenwoordigheid van alkoholiese drank. Die hoeveelheid is nie ter sprake nie, maar die onaanvaarbare aard daarvan. Die volgende oorwegings geld in hierdie verband:

 • Die Nagmaal is ‘n heilige feesmaal van die bloedgewastes. Om die Nagmaal met alkohol te bedien, beteken dat die Nagmaal met hierdie bose middel geassosieer word.
 • Soos reeds aangetoon, is ongegiste wyn die enigste wyn wat in die Bybel aanvaar en in ‘n positiewe lig gestel word. Die Nagmaal is met die vrug van die wynstok (druiwesap) en nie met die vrug van ‘n gistingsproses (alkoholiese wyn) ingestel nie.
 • Wyn is ‘n tipe van die bloed van Christus wat vir ons gestort is. Sy sondelose bloed moes vir sondaars vergiet word. Alkohol is die gevolg van ‘n gistingsproses in die drank, wat sonde in die Bybel tipeer. Alkoholiese drank is daarom nie ‘n ware tipe van die vlekkelose bloed van Christus nie. Hieruit kan ons duidelik aflei dat die Here Jesus nie die Avondmaal met alkoholiese drank bedien het nie.
 • Om te sê dat die Nagmaal deur Jesus met alkoholiese drank ingestel is, is strydig met die duidelike beginsels van die Pasga. Toe Jesus die Nagmaal ingestel het, was hulle met die Pasga besig (Matt. 26:2,17-19). By die Pasga mag geen suurdeeg, wat direk met gisting in verband staan, in hulle huise gewees het nie (Ex. 12:19-20; vgl. ook 1 Kor. 5:6-8). Die bewering dat Jesus die Nagmaal met gegiste (alkoholiese) wyn sou instel, is dus inkonsekwent.
 • Deur Nagmaal met alkoholiese wyn te bedien, kan Christene die oorsaak van struikeling wees vir diegene wat van alkoholisme bevry is (Rom. 14:13).

SAMEVATING

Verskeie verse moedig ‘n mens aan om van alkohol af weg te bly (Levitikus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronium 14:26; 29:6; Rigters 13:4,7,14; 1 Samuel 1:15; Spreuke 20:1; 31:4,6; Spr 31: 6,Jesaja 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Miga 2:11; Lukas 1:15).

Christene word beveel om dronkenskap te vermy (Efesiërs 5:18). Die Bybel veroordeel dronkenskap en sy effekte (Spreuke 23:29-35).

Christene word ook beveel om nie toe te laat dat hulle liggame deur enige iets “oorheers” word nie. (1 Korinthiërs 6:12; 2 Petrus 2:19). Die Skrif verbied ook ‘n Christen om nie sonder meer enige iets te doen wat ander Christene mag aanstoot gee of hulle mag aanmoedig om teen hulle gewete te sondig nie (1 Korinthiërs 8:9-13).

In die lig van hierdie beginsels, is dit dan uiteraard ontsettend moeilik vir enige Christen om te sê dat hul wel alkohol drink tot verheerliking van God (1 Korinthiërs 10:31).

Jesus het water in wyn verander. Dit lyk selfs asof Jesus vermoedelik wyn by sekere geleenthede gebruik het (Johannes 2:1-11; Mattheüs 26:29). Gedurende Nuwe Testamentiese tye was die water nie baie skoon nie. Sonder moderne sanitêre geriewe was die water gevul met bakterieë, virusse en alle soorte vorme van besoedeling. Dieselfde geld in die meeste derde-wêreld lande van vandag.

As ‘n direkte uitvloeisel hiervan, drink mense dikwels wyn (of druiwesap), aangesien die kanse groot is dat dit nie so erg besoedel is nie.

In 1 Timótheüs 5:3, gee Paulus aan Timótheüs opdrag om op te hou water drink (wat hom heel waarskynlik maagprobleme gegee het) en in plaas daarvan wyn te drink.

Die Griekse woord vir wyn in die Bybel is die mees basiese woord vir wyn. In daardie dae, was wyn wel aan ‘n gistingsproses onderwerp, maar nie tot dieselfde graad as vandag nie.

Dis sou verkeerd wees om te sê dat dit druiwesap was, maar net so verkeerd om te sê dat dit presies dieselfde drank is as die wyn wat ons vandag drink.

Veel eerder is dit dronkenskap en alkoholverslawing waarvan ‘n Christen homself moet weerhou. (Efesiërs 5:18; 1 Korinthiërs 6:12).

Daar is nietemin beginsels in die Bybel wat dit ontsettend moeilik maak om te redeneer vanuit die standpunt dat die gebruik van alkohol in enige hoeveelheid hoegenaamd, God plesier.

Ek het die verhaal gehoor van D.L Moody wat ‘n Godsman was in die 18 de eeu. Daar het een aand ‘n vrou na hom gekom en vir hom kom se : Mnr Moody ek hou niks van jou nie. Want jy se ek mag nie rook nie, ek mag nie drink nie, ek mag nie dans nie, ek mag niks doen nie. DL Moody antwoord haar toe : Mev jy verstaan my verkeerd want ek drink wanneer ek wil, ek rook wanneer ek wil, ek dans wanneer ek wil, Maar weet dit die dag toe ek tot bekering gekom het en weggedraai het van die begeurtes van die wereld en na Jesus Christus gedraai het en Hom gekies het as my alles en Sy lewe gekies het, van daardie dag af wil ek nie meer daai goed doen nie.

Liewe leser ek dink nie in die saak gaan dit of ek  kan en ek wil en of ek mag nie. Ek dink dit gaan oor die saak soos die Apostel Paulus dit  verklaar het in 1 Kor 10 : 31 – 32  soos reeds genoem 31″Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. 32 Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie; 33 net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar dié van baie, sodat hulle gered kan word.

Dan ook in Rom 14 : 21 en in 1 Kor 8 : 13

Rom_14:21″ Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.”

1Kor_8:13 “Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie.”

BELANGRIKE UITNODIGING

DAAR IS VERGIFNIS TE VINDE AS U ‘N ALKOHOL PROBLEEM HET. JESUS MAAK WAARLIK VRY!!!!

DAAR IS HULP TE VINDE OM U TE HELP OM VERLOS TE WORD VAN DIT.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

 

___________________________________________________________________________

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE