BEDIENING SE LAMP EN LIG VIR DIE PAD VAN BEDIENING

 

LIG

DIE WOORD VAN GOD GEE DIE RIGTING AAN VIR PASSIE VIR CHRISTUS EVANGELISTIESE BEDIENING SUID – AFRIKA

1 KORINTHIERS 13  :1 – 3

 

13:1 "Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword. 
13:2 En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. 
13:3 En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie."

2 TIMOTHEUS 4 : 1 – 5

 4:1 "Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: 
4:2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; 
4:3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 
4:4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 
 4:5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening." 

EFESIERS 4 : 11 – 12

11 "En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, 
12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus.." 

1 KORINTHIERS 3 : 5 – 9

3:5 "Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. 
3:6 Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei. 
3:7 So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei." 
3:8 Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. 
 3:9 Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle. 

 

HANDELINGE  1 : 8

1:8 "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde." 

MATTHEUS 28 : 18 -20

18 "En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen."

MATTHEUS 25 : 34 -40

34 "Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. 
35 Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; 
36 Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. 
37 Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? 
38 En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee? 
39 En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? 
    40 En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen."


DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE