GEBED

GEBED

WAT VERKLAAR DIE BYBEL IS ALLES GEBED?


Om die aard van God se kommunikasie met ons te verstaan en ons s’n met Hom, is dit nodig om met ‘n paar voorbeelde van waarhede te begin. Eerstens is dit so dat God slegs waarheid praat. Hy praat nooit leuens nie en Hy mislei ons nooit nie. Job 34:12 sê, “Dit is vir God werklik onmoontlik om verkeerd te doen, vir die Almagtige om die reg te verdraai.” Die tweede voorbeeld is dat die Bybel God se werklike woorde is. Die Griekse word vir “Skrif”, “graphe” word 51 keer in die Nuwe Testament gebruik, om die Ou Testamentiese geskrifte te verduidelik. Paulus bevestig in 2 Tim 3:16 dat hierdie woorde letterlik “deur God geïnspireer” is. Die word “graphe” word ook aangewend ten opsigte van die Nuwe Testament, spesifiek waar Petrus die briewe van Paulus “Skrif” noem, in 2 Pet 3:16 en ook waar Paulus in 1 Tim 4:18 Jesus se woorde aanhaal, soos dit in Lukas 10:7 geskryf staan en dit “Skrif” noem. Dus, wanneer ons vind dat ‘n Nuwe Testamentiese geskrif in die spesifieke kategorie van “Skrif” geplaas word, dan is ons reg as ons 2 Tim 3:16 daarby voeg en sê dat daardie geskrif die kenmerke het, wat Paulus tot die “hele Skrif” toevoeg. Dit is “geïnspireer deur God en al die woorde is werklik God se woorde.

Hoekom is hierdie inligting saaklik ten opsigte van gebed? Noudat ons gevind het dat God net waarheid praat en dat die Bybel God se werklike woorde is, kan ons tot die volgende twee gevolgtrekkings oor kommunikasie met God, kom. Eerstens, in Ps 17:6,77:1; Jes 38:5 sê die Bybel dat God die mens hoor en die mens kan seker wees dat, wanneer hy in die regte verhouding met God staan en met God praat, sal God hom hoor. Tweedens, die Bybel is God se woorde en die mens kan seker wees dat, as hy in die regte verhouding met God is en hy die Bybel lees, hy letterlik God se gesproke woord hoor. Die regte verhouding met God, wat nodig is vir gesonde kommunikasie tussen God en die mens, word op drie maniere bewys. Die eerste is om van sonde af weg te draai of te bely. Ps 27:9, byvoorbeeld, is die pleidooi van Dawid dat God hom moet hoor en nie Sy rug op hom moet draai nie. Hieruit weet ons dat God Sy gesig wegdraai van die mens se sonde en dat sonde die kommunikasie tussen God en die mens verhinder. ‘n Ander voorbeeld is in Jes 59:2, waar Jesaja vir die mense vertel, “Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dit is julle sondes wat maak dat Hy Hom nie aan julle steur nie en na julle wil luister nie.” Dus, wanneer daar onbelyde sondes in ons lewens is, sal dit ons kommunikasie met God verhinder.

‘n Nederige hart is ook nodig vir kommunikasie. In Jes 66:2 spreek God hierdie woorde, “Ek slaan ag op die mens in nood, op dié een wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord.” Die derde ding is ‘n regverdige lewe. Dit is die positiewe kant van omdraai van sonde af en word spesifiek gekenmerk deur effektiwiteit in gebed. In Jak 5:16 lees ons, “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.”

Ons spraakgebruik teenoor God kan mondelings, in ons gedagtes of geskrewe wees. Ons kan seker wees dat Hy ons hoor en dat die Heilige Gees ons sal help om te bid, soos ons behoort te bid. Rom 8:26 sê, “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by; ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.” So ver as God se metode van kommunikasie met ons strek, moet ons hoofsaaklik kyk wat God deur Sy Woord vir ons sê, eerder as wat ons vertrou dat God direk in ons gedagtes met ons sal praat, oor spesifieke besluite of gebeure. As gevolg van ons vermoë om onsself te bedrieg, is dit nie wys om te glo dat elke gedagte wat by ons opkom, van God afkomstig is nie. Soms, in spesifieke situasies praat God nie direk met ons vanuit die Skrif nie en dan is dit verstaanbaar as ons na ander Bybelse openbaringe soek. Tog is dit wys om te vermy om woorde in God se mond te sit/of onsself oop te stel vir misleiding – om antwoorde te vind, deur te verwys na Bybelse beginsels, wat Hy alreeds vir ons gegee het.

Dit is ook aan te beveel om ernstig vir wysheid te bid, om tot die regte gevolgtrekking te kom, aangesien Hy wysheid belowe het aan diegene wat Hom ernstig soek. “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyt” (Jak 1:5). Hoe is dit om deur middel van gebed met God te kommunikeer? Gebed is om vanuit ons harte met ons hemelse Vader te praat en op Sy beurt, praat God weer deur Sy Woord met ons, deur die leiding van Sy Gees.

Hoekom verklaar die bybel dat ons moet bid?


Vir ‘n Christen is gebed dieselfde as om asem te haal. Dit is makliker om dit te doen as wat dit is om nie te doen nie. Ons bid vir ‘n verskeidenheid van redes. Gebed is ‘n vorm om God te dien (Lukas 2:36-38) en Hom te gehoorsaam. Ons bid omdat God ons beveel om te bid (Filippense 4:6-7). Gebed is as voorbeeld vir ons gestel deur Jesus en die vroeë kerk (Markus 1:35; Handelinge 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Indien Jesus dit goed gevind het om te bid, dan moet ons Sy voorbeeld volg. Indien Hy moes bid om in God se wil te kan bly, so veel te meer het ons dit dan ook nodig.

Nog ‘n rede hoekom ons moet bid is dat God deur gebed vir ons die vermoë gee om Sy oplossings vir verskeie sake te kan verkry. Ons bid in voorbereiding vir belangrike besluite (Lukas 6:12-13); om bose hindernisse te oorkom (Matteus 17:14-21); om werkers te kry vir die geestelike oes (Lukas 10:2); om krag te verkry om versoekinge te weerstaan (Matteus 26:41); en om metodes te vind hoe om ander mense geestelik te kan versterk (Efesiërs 6:18-19).

Ons gaan na God met verskeie versoeke en ons het God se belofte dat ons gebed nie ter vergeefs is nie, al kry ons nie altyd dít waarvoor ons vra nie (Matteus 6:6; Romeine 8:26-27). God belowe dat indien ons iets in Sy wil vra, dat dit aan ons gegee sal word (1 Johannes 5:14-15). Somtyds vertraag God Sy antwoord aan ons omrede Sy wysheid en vir ons eie voordeel. In hierdie situasie moet ons gedienstig en aanhoudend bid (Matteus 7:7; Lukas 18:1-8). Gebed moet nie gesien word as om om eie wil hier op aarde van God te kry nie, maar liewers dat God se wil hier op aarde moet geskied. God se wysheid sal altyd ons eie wysheid by verre oorskry.

Met situasies waar ons nie God se wil vir iets spesifiek weet nie, is gebed ‘n metode om Sy wil te ken. Indien die Siriese vrou met die bose-gees dogter nie tot Jesus gebid het nie, sou haar dogter nooit gesond gemaak kon wees nie (Markus 7:26-30). Indien die blinde man buite Jerigo nie tot Christus uitgeroep het nie, sou hy blind gebly het (Lukas 18:35-43). God het vertel dat ons nie dinge kry omdat ons nie daarvoor vra nie (Jacobus 4:2). Aan die een kant is gebed dieselfde as om die boodskap met ander te deel. Ons weet nie wie gaan reageer op die boodskap nie totdat ons dit deel. Op diesefde manier sal ons nooit resultate van gebede sien indien ons nie bid nie.

Die leemte van gebed dui aan op die leemte van geloof en vertroue op God se Woord. Ons bid om ons vertroue aan God ten toon te stel, dat Hy sal doen soos Hy beloof het en ons lewens seën meer as ons ooit kan droom of voor kan hoop (Efesiërs 3:20). Gebed is ons primêre metode om God se werk in ander mense se lewens te kan sien. Omrede ons met God se krag “verbind” is, is dit ons metode hoe om Satan en sy bose geeste te kan oorkom. Mag God ons gereeld voor Sy troon vind, ons het ‘n hoë Priester in die hemel wat weet wat ons deurmaak (Hebreërs 4:15-18). Mag God Sy Naam verheerlik in ons lewens soos ons in Hom glo en na Hom kom in gebed.

Wat verklaar die bybel  is die krag van gebed?”

 

Die opvatting dat daar inherente krag in gebed is, is baie popular. Volgens die Bybel is die krag in gebed dood eenvoudig die krag van God, wat gebed verhoor en beantwoord. Let op die volgende:

Die Here God Almagtig kan enigiets doen; niks is vir Hom onmoontlik nie (Luk 1:37).

Die Here God Almagtig nooi Sy mense om tot Hom te bid. Gebed tot God moet volhardend wees (Luk 18:1), met danksegging (Fil 4:6), in geloof (Jak 1:5), binne God se wil (Matt 6:10), tot eer van God (Joh 14:13-14) en met ‘n opregte hart teenoor God (Jak 5:16).

Die Here God Almagtig hoor Sy kinders se gebede. Hy gee ons opdrag om te bid en Hy belowe om te luister . “In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In Sy paleis hoor Hy my geroep. Ek roep na Hom om hulp en Hy luister na my” (Ps 18:6).

Die Here God Almagtig beantwoord gebed. “Ek roep U aan, want U sal my antwoord, my God!” (Ps 17:6). “As die regverdige om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede” (Ps 34:17).

‘n Ander populêre opvatting is dat die mate van geloof wat ons het, bepaal of God ons gebede sal beantwoord of nie. Tog beantwoord die Here ons gebede ten spyte van ons swak geloof. In Hand 12 bid die kerk vir Petrus se vrylating uit die trunk (v 5) en God beantwoord hulle gebed (vv 7-11). Petrus gaan na die plek waar hulle bid en klop, maar hulle weier aanvanklik om oop te maak, omdat hulle twyfel dat dit regtig Petrus is. Hulle het gebid, maar slaag nie daarin om ‘n antwoord op hul gebede te verwag nie.

Die krag van gebed vloei nie vanuit ons nie; dit gaan nie oor spesifieke woorde wat ons sê of hoe ons dit sê of die spesifieke manier waarop ons dit sê nie. Die krag van gebed is nie bepalend deur in ‘n sekere rigting te kyk as ons bid nie of wat die liggaam se posisie is nie. Die krag van gebed kom nie deur die gebruik van kuns of beelde of kerse of krale nie. Die krag van gebed kom van die almagtige Een wat ons gebede hoor en dit antwoord. Gebed plaas ons in kontak met die Almagtige God en ons moet almagtige resultate verwag, maak nie saak of Hy kies om ons versoeke toe te staan of te verwerp nie. Wat ookal die antwoord op ons gebede is, God tot wie ons bid, is die bron van die krag van gebed en Hy kan en sal ons ooreenkomstig Sy perfekte wil en tyd antwoord.

BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

KOM ONS HELP U!

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE