HEILIGE GEES

HEILIGE GEES 2png

    HEILIGE GEES

WIE EN WAT VERKLAAR DIE BYBEL IS DIE HEILIGE GEES

Daar is baie misverstande oor die identiteit van die Heilig Gees. Sommige mense beskou die Heilige Gees as een of ander mistieke mag. Ander beskou die Heilige Gees as die onpersoonlike mag wat God gee aan die volgelinge van Christus. Wat sê die Bybel omtrent die identiteit van die Heilige Gees? Eenvoudig gestel – die Bybel sê dat God die Heilige Gees is. Die Bybel sê ook dat die Heilige Gees ’n Persoon is, ’n wese met verstand, emosies en ’n eie wil. Die feit dat God die Heilige Gees is, kan in baie skrifgedeeltes gesien word, onder andere in Handelinge 5:3-4. In hierdie gedeelte wil Petrus by Ananias weet hoekom hy vir die Heilige Gees gelieg het en hy sê vir hom hy het “nie vir mense gelieg nie, maar vir God self.” Dit is ’n baie duidelike stelling dat wanneer jy vir die Heilige Gees lieg, jy vir God lieg. Ons weet ook dat die Heilige Gees is God omdat Hy dieselfde eienskappe as God het. Die feit dat die Heilige Gees alomteenwoordig is, kan byvoorbeeld in Psalm 139:7-8 gesien word “U is oral. Daar is nie ’n plek waar ek heen kan gaan waar U nie is nie. As ek hemel toe gaan, is U daar. As ek doodgaan, is U by my. Al kan ek so vinnig soos lig beweeg of al gaan ek na die verste plek toe, U is daar. Die afstand tussen oos en wes is nie vir U te ver om gou na my te kom nie.” En in 1 Korinthiërs 2:10 sien ons die eienskappe van alwetendheid in die Heilige Gees. “Ons weet nie hierdie dinge sommer vanself nie. God het dit vir ons met behulp van sy Gees kom verduidelik. Die Heilige Gees weet alles, selfs alles wat in God se diepste gedagtes aangaan.” Ons weet dat die Heilige Gees werklik ’n Persoon is omdat Hy ’n verstand, emosies en ’n eie wil het. Die Heilige Gees dink en weet (1 Korinthiërs 2:10). Die Heilige Gees kan bedroef word (Efesiërs 4:30). Die Gees tree vir ons in (Romeine 8:26-27). Die Heilige Gees maak besluite volgens Sy wil (1 Korinthiërs 12:7-11). Die Heilige Gees is die derde “Persoon” van die Drie-eenheid. As God kan die Heilige Gees werk as die Helper wat God belowe het Hy sal wees (Johannes 14:16,26; 15:26).

Wanneer en hoe ontvang ons die Heilige Gees?

Die apostel Paulus leer ons duidelik dat ons die Heilige Gees ontvang die oomblik wat ons Jesus as ons Saligmaker aanvaar. Een Korintiërs 12:13 verklaar, “Party van ons is Jode, ander nie-Jode, ander weer slawe en nog ander vry mense. Maar ons is almal deur die een Gees gedoop in Christus se liggaam. En ons almal van die een Gees deurdrenk”. Romeine 8:9 vertel ons dat indien ‘n persoon nie die Heilige Gees het nie, behoort daardie persoon nie aan Christus nie, “Maar julle word nie deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word beheer deur die Gees omdat die Gees van God in julle woon. Onthou, iemand wat nie die Gees van Christus het nie, is nie een van Sy mense nie! Efesiërs 1:13-14 leer ons dat die Heilige Gees die seël is van redding vir almal wat glo: “Deur wat Jesus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof kom het, tot God se eiendom gemerk. Hierdie eiendomsteken is die Heilige Gees wat God belowe het. Die Heilige Gees is ‘n deposito wat ons volle erfnis waarborg todat almal wat aan God behoort, volkome verlos sal wees. Daarom moet ons God se grootheid prys!”. Hierdie drie gedeeltes maak dit duidelik dat die Heilige Gees ontvang word die oomblik wanneer ons gered word. Paulus sou nie kon sê dat ons almal gedoop word in een Gees en deurdrenk word in een Gees indien al die Korintiërs nie die Heilige Gees alreeds gehad het nie. Romeine 8:9 is nog sterker in hierdie aspek omrede dit duidelik sê dat as ons nie die Heilige Gees het nie behoort ons nie aan Christus nie. Die feit dat mense die Heilige Gees in hulle het, is die kenmerk dat hulle wel gered is. Efesiërs 1:13-14 beaam dat die seël van redding slegs ontvang word die oomblik wanneer redding plaasvind. Baie ander verse maak dit ook duidelik dat ons redding gewaarborg is die oomblik wanneer ons (werklik en opreg) Christus as ons Verlosser aanvaar. Hierdie bespreking word heelwat betwis as gevolg van die feit dat ministrieë van die Heilige Gees hierdie nie verstaan nie. Die ontvang / inwoning van die Gees gebeur tydens redding. Die vervulling deur die Gees is ‘n deurlopende proses in die lewe van ‘n Christen. Ons glo dat die doop van die Gees ook gebeur die oomblik van redding, maar party Christene stem nie met ons saam nie. Hierdie verskille veroorsaak dat die “doop in die Heilige Gees” verwar word met die “ontvang van die Heilige Gees” as die teken van redding. Ten slotte, hoe weet ons dat ons die Heilige Gees ontvang het? Ons ontvang die Heilige Gees deur eenvoudig Jesus Christus aan te neem as ons Verlosser (Johannes 3:5-16). Wanneer ontvang ons die Heilige Gees? Ons word die eiendom van die Heilige Gees die oomblik wat ons glo.

Hoe kan ek met die Heilige Gees gevul word?

‘n Belangrike Bybel vers wat die vul met die Heilige Gees verduidelik word gevind in Johannes 14:16, waar Jesus die Gees belowe aan gelowiges en waar Hy gesê het dat die inwoning (van die Gees) permanent sal wees. Dit is belangrik om te onderskei tussen die “inwoning” en “vul” van die Heilige Gees. Die permanente inwoning van die Gees is nie beperk tot ‘n sekere groep van gelowiges nie, maar dit is beskikbaar vir alle gelowiges. Daar is baie verwysings in die Bybel om hierdie te staaf. Eerstens, die Heilige Gees is ‘n geskenk wat aan al gelowiges gegee word sonder enige uitsondering, geen ander vereiste word gestel anders as om in Jesus Christus te glo (Johannes 7:37-39). Twedens, die Heilige Gees word gegee die oomblik van redding (Efesiërs 1:13). Galasiërs 3:2 verduidelik ook hierdie feit, en sê dat die seël en inwoning van die Gees gekry word, die oomblik wanneer ons glo. Derdens, die inwoning van die Heilige Gees in gelowiges is permanent. Die Heilige Gees word aan gelowiges gegee as ‘n deposito of bewys van hul toekomstige glorie in Christus (2 Korintiërs 1:22; Efesiërs 4:30). Hierdie staan in kontras met die vervulling van die Gees soos daar in Efesiërs 5:18 verwys word. Ons moet so volkome oorgee aan die Gees dat Hy ons geheel en al kan besit, en daardeur maak ons dit moontlik om gevul te word. Romeine 8:9 and Efesiërs 1:13-14 stel dat Hy in alle gelowiges woon, maar dat Hy wel gegrief kan word (Efesiërs 4:30) wat dan die aktiwiteit van die Gees onderdruk (1 Tessalonisense 5:19). Wanneer ons hierdie toelaat om te gebeur sal ons nie die werking van die Gees en Sy krag ten volle beleef nie. Om ten volle deur die Gees gevul te wees gee Hom die vryheid om in elke aspek van ons lewe deel te hê en sodoende word ons dan deur die Gees gelei. Indien hierdie gebeur sal ons baie meer effektief wees en daardie dinge doen wat God gelukkig maak. Die vulling met die Heilige Gees is nie alleenlik ‘n uiterlike gedrags verandering nie, maar dit beinvloed ons denke, ons motiewe asook ons aksies. Psalm 19:15 sê, “Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees, Here my rots en my Verlosser”. Sonde verhinder die vulling van die Heilige Gees, maar gehoorsaamheid aan God behou die vulling van die Gees. Efesiërs 5:18 vereis dat ons met die Gees gevul word, maar ons moet onthou dat hierdie nie deur gebed gedoen word nie. Dit is net ons gehoorsaamheid aan God se opdragte wat die Gees vryheid gee om in ons te werk. Omrede ons nog steeds deurtrek is met sonde is dit onmoontlik om die hele tyd deur die Gees gevul te wees. So, wanneer ons sondig moet ons onmiddelik hierdie sonde aan God belei en ons opnuut weer toevertrou aan die Gees om dan weer Gees-vervul en Gees-gelei te word.

Wat is die rol van die Heilige Gees in ons lewens vandag?

 Van al die gawes van God aan die mensdom, is die grootste gawe die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Gees het baie funksies, rolle en aktiwiteite. Eerstens werk Hy in die harte van alle mense oraloor. Jesus het vir die dissipels gesê dat Hy die Gees na die wêreld sou stuur om te “bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan My kant is en dat die oordeel al gekom het “(Joh 16:7-11). Elkeen het ‘n “bewustheid van God”, al wil sommige dit nie erken nie. Die Gees maak die menslike verstand van die waarhede van God bewus deur middel van billike en toereikende argumente, om hulle te oortuig dat hulle sondaars is. Deur hierdie oortuiging en deurdat mense daarop reageer, kom hul tot bekering. Wanneer ons gered is en aan God behoort, maak die Gees woning in ons harte vir ewig. Dan seël Hy ons met die bevestigende, gesertifiseerde en besliste waarborg van ons ewigheidstatus as Sy kinders. Jesus het gesê dat Hy die Gees sou stuur as ons Helper, Trooster en Gids. “Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die Waarheid.” (Joh 14:16,17). Die Griekse woord hier, as dit vertaal word, beteken “een wat geroep is om langsaan te bly” en ook die een wat bemoedig en vermaan. Die Heilige Gees maak permanente woning in die harte van gelowiges (Rom 8:9, 1 Kor 6:19-20, 12:13). Jesus het die Gees as ‘n “vergoeding” vir Sy afwesigheid gegee, om sodoende die funksies wat Hy sou vervul , indien Hy persoonlik by ons sou bly, oor te neem. Een van die funksies is om die waarheid te openbaar. Die teenwoordigheid van die Gees in ons, help ons om God se Woord te verstaan en te interpreteer. Jesus het aan Sy dissipels vertel dat “Wanneer Hy kom, die Gees van die Waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei” (Joh 16:13). Hy openbaar in ons verstande die hele raadsplan van God, rakende aanbidding, lering en die Christelike leefwyse. Hy is die primêre gids, gaan vooruit, wys die pad aan, verwyder obstruksies, ontsluit die begrip van dinge en maak alles duidelik en verstaanbaar. Hy wys ons die pad wat ons moet volg op geestelike gebied. Sonder so ‘n gids, sou ons baie foute gemaak het. ‘n Uiters belangrike deel van die waarheid wat Hy aan ons openbaar, is dat Jesus is, wie Hy sê dat Hy is (Joh 15:26, 1 Kor 12:3). Die Gees oortuig ons van Christus se goddelikheid en inkarnasie (mens geword), dat Hy die Messias was wat gely en gesterf het, Sy opstanding en hemelvaart, Sy verheerliking aan die regterhand van God, en Sy rol as die regter van almal. Hy vereer Christus in alles (Joh 16:14). ‘n Ander rol van die Heilige Gees is dié van gawes uitdeel. 1 Kor 12 beskryf die geestelike gawes wat gelowiges ontvang, sodat hulle as die liggaam van Christus op aarde kan funksioneer. Al hierdie gawes, groot en klein, word deur die Gees gegee, sodat ons Sy ambassadeurs in die wêreld kan wees om Sy genade te vertoon en Hom te eer. Die Gees werk ook in ons lewens, sodat ons kan vrugte dra. Wanneer Hy in ons kom woon, begin Hy om Sy vrugte in ons lewens voort te bring – liefde, blydskap, vrede, geduld, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing (Gal 5:22-23). Hierdie is nie werke van ons vlees, wat onbevoeg is om sulke vrugte te produseer nie, maar hulle is produkte van die Gees se teenwoordigheid in ons lewens. Die wete dat die Heilige Gees van God Homself in ons lewens kom vestig, dat Hy al hierdie bonatuurlike funksies vervul, dat Hy vir ewig in ons woon en dat Hy ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie, is rede vir groot vreugde en troos. Dank God vir hierdie kosbare geskenk – die Heilige Gees en Sy werk in ons lewe.

Wat is die vrug van die Heilige Gees?

Gal 5:22-23 sê, “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” Die vrug van die Heilige Gees is die gevolg van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die lewe van ‘n Christen. Die Bybel maak dit duidelik dat elkeen die Heilige Gees ontvang op die óómblik wanneer hy of sy in Jesus Christus glo (Rom 8:9, 1 Kor 12:13, Ef 1:13-14). Een van die primêre oogmerke wanneer die Heilige Gees in ‘n Christen se lewe inkom, is om daardie lewe te verander. Dit is die Heilige Gees se werk om ons te omvorm na die beeld van Christus en ons al meer na Sy beeld te vernuwe. Die vrug van die Heilige Gees is in direkte teenstelling met die handelinge van die sondige natuur in Gal 5:19-21, “Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.” Hierdie vers sê dat alle mense, verskillend van aard, wat nie vir Christus ken nie, dus nie onder die invloed van die Heilige Gees staan nie. Ons sondige vlees produseer sekere soorte vrugte, wat ons natuur reflekteer en die Heilige gees produseer sekere soorte vrugte wat Sy natuur feflekteer. Die Christelike lewe is ‘n stryd tussen die sondige natuur en die nuwe natuur wat Christus vir ons gegee het (2 Kor 5:17). As gevalle mense, is ons steeds vasgevang in ‘n liggaam wat die sondige dinge begeer (Rom 7:14-25). As Christene produseer die Heilige Gees Sy vrugte in ons en ons besit die Heilige Gees se krag om die aanslae van die sondige natuur te oorwin (2 Kor 5:17, Fil 4:13). ‘n Christen sal nooit volledig daarin slaag om altyd die vrugte van die Heilige Gees te leef nie. Dit is een van die hoofstrewes van die Christelike lewe om wel stapsgewys die Heilige gees toe te laat, om meer en meer van Sy vrug in ons lewens te produseer – en ook om die Heilige Gees toe te laat om die sondige begeertes teen te staan. Die vrug van die Gees is wat God begeer dat ons lewens moet vertoon en met die hulp van die Heilige Gees is dit wel moontlik!

BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

KOM ONS HELP U!

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE