KERK

EKKLESIA 1  EKKLESIA 2

EKKLESIA 4

EKKLESIA 3

WAT VERKLAAR DIE BYBEL IS WARE KERK?

Antwoord: Baie mense dink die kerk is ‘n gebou. Hierdie denke is nie Bybels nie en is ‘n misverstand. Die woord “kerk” kom van die Grikse woord ekklesia wat gedefineer word as “’n bymekaar kom” of “die wat geroep is”. Die basiese betekenis van “kerk” is dus nie ‘n gebou nie, maar wel mense. Dit is ironies dat wanneer jy mense vra aan watter kerk hulle behoort dan antwoord hulle met ‘n verwysing na ‘n gebou. Romeine 16:5 sê, “Groete ook aan die gemeente wat in hul huis bymekaarkom” – duidelik nie ‘n gebou nie maar wel mense.

Die kerk is die liggaam van Christus en Hy is die hoof. Effesiërs 1:22-23 sê, “God het alle dinge onder Sy beheer gestel en Hom ook as Hoof van alles aan die kerk gegee. Die kerk is Sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul”. Die liggaam van Christus is al die gelowiges in Jesus Christus vanaf die Pinksterdag (Handelinge 2) todat Jesus terugkeer. Die liggaam van Christus bestaan uit twee aspekte: –

1) Die universele kerk wat bestaan uit almal wat in ‘n persoonlike vehouding met Jesus Chrsitus staan. “Maar ons is almal deur die een Gees gedoop in Christus se liggaam. En ons is almal van die een Gees deurdrenk” (1 Korintiërs 12:13). Die vers vertel ons dat enigiemand wat glo is deel van die liggaam van Christus en het die Gees van Christus as getuie. Die univesele kerk van God is almal wat alreeds gered is deur geloof in Jesus Christus.

2) Die lokale of plaaslike kerk word in Galasiërs 1:1-2 as volg beskryf, “Paulus, ‘n apostel wat nie deur mense aangestel of gestuur is nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader – Hy wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Ek en al die broers en susters hier saam met my sê vir die gemeentes in Galasië”. Hier sien ons dat in die provinsie van Galasië was daar baie kerke – wat ons lokale kerke noem. Die Babtiste kerk, AGS, Katolieke kerk … ens. is nie die kerk soos in die universele kerk nie maar is lokale kerke, ‘n lokale liggaam van gelowiges. Die universele kerk bestaan uit die wat aan Chrsitus behoort en wat op Hom vetrou het vir hul redding. Die lidmate van die universele kerk moet gemeenskap en stigting of opbouing soek in die lokale of plaaslike kerk.

Opsommend gewys, die kerk is nie ‘n gebou of ‘n denominasie nie. Volgens die Bybel is die kerk die liggaam van Christus – almal wat hul geloof op Jesus Christus geplaas het vir hul redding en saligmaking. (Johannes 3:16; 1 Korintiërs 12:13). Plaaslike kerke is die vergader plek van lidmate van die universele kerk. Die plaaslike kerk is waar lidmate van die universele kerk ten volle die “liggaam” beginsels soos in 1 Korintiërs 12 kan uitlewe – aanmoediging, onderrig en opbouing van mekaar deur die kennis en genade van Jesus Christus.

Wat is die verskil tussen die universele kerk en die plaaslike kerk?

 Om die verskil tussen die universele en die plaaslike kerk te verstaan, moet ‘n mens eers ‘n basiese definisie van elkeen kry. Die plaaslike kerk is ‘n groep gelowiges in Jesus Christus wat op gereelde basis in ‘n spesifieke lokaal bymekaar kom. Die universele kerk bestaan uit alle gelowiges in Jesus Christus wêreldwyd. Die term “kerk” kom van ten minste twee woorde. Een woord het te doen met die samekoms of “gemeente” (1 Tess 2:14; 2 Tess 1:1). Hierdie woord verwys na die werk van God, deur gelowiges te red en af te sonder as “geroepenes”. Die woord “kerk” wat in die Engelse Bybel gebruik word, is hierdie een. Die tweede woord praat van eienaarskap en beteken letterlik, “om aan die Here te behoort”. Dit is die woord wat getranskribeer is na die eintlike woord “kerk”. Hierdie Griekse woord word net twee maal in die Nuwe Testament gebruik en die ” kerk” word nooit direk genoem nie (1 Kor 11:20; Openbaring 1:10).

‘n Plaaslike kerk word normaalweg gedefinieer as ‘n plaaslike gemeente, waarvan almal geloof en vertroue in Christus bely. Meestal is die Griekse word “ekklesia” in verband met die plaaslike gemeente gebruik (1 Tess 1:1; 1 Kor 4:17; 2 Kor 11:8). Daar is nie net een spesifieke plaaslike kerk in enige area noodwendig nie, maar baie plaaslike kerke in groter stede.

Die universele kerk is die naam wat aan die kerk wêeldwyd gegee is. In hierdie opsig is die idée van die kerk nie soseer die gemeente nie, maar eerder diegene wat dit saam vorm. Die kerk is die kerk selfs wanneer dit nie ‘n byeenkoms het nie. In Handelinge 8:3 kan ons sien dat die kerk die kerk bly, selfs al is hulle by die huis. Wanneer ons Hand 9:31 ondersoek, neem ons waar dat die King James verwys daarna, dat die woord kerke eintlik die enkelkerk moet wees, wat die universele kerk beskryf en nie net die plaaslike kerke nie. Sommige probeer om die universele kerk as die onsigbare kerk te beskryf. Wees versigtig om dit nie te doen nie. Die universele kerk is nooit in die Bybel as onsigbaar beskryf nie en dit was verseker nie bedoel om onsigbaar te wees nie. Hier is meer verse wat van die universele kerk praat: (1 Kor 12:28; Matt 16:18; Ef 1:22-23; Kol 1:18).

Wat verklaar die Bybel is die doel van die kerk?

Handelinge 2:42 kan gesien word as die doel van die kerk, “Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye, en aan gebede”. Volgens hierdie vers is die doel en aktiwiteite van die kerk 1) Bybel gerigte lering, 2) om ‘n plek te stig waar gelowiges in gemeenskap met mekaar te kan wees, 3) om Nagmaal te hou, en 4) om saam te bid.

Die kerk moet Bybel gerigte lering leer sodat ons geloof goed gevestig kan word. Effesiërs 4:14 vertel ons, “Dan as mense ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie”. Die kerk is ‘n plek van gemeenskap waar Christene hul self kan toewei aan mekaar en mekaar kan respekteer (Romeine 12:10), mekaar kan onderrig (Romeine 15:14), om mekaar te vergewe en goedhartigheid aan mekaar te toon (Effesiërs 4:32), om mekaar aantemoedig (1 Tessalonisense 5:11) en mees belangrik, om liefde teenoor mekaar te toon (1 Johannes 3:11).

Die kerk is die plek waar gelowiges deel in Nagmaal en daardeur Christus se dood en die storting van Sy bloed vir ons sondes te herdenk (1 Korintiërs 11:23-26). Die konsep van “brood breek” (Handelinge 2:42) verduidelik die praktyk om maaltye saam te geniet. Die is ‘n voorbeeld van die kerk om altyd die gemeenskap van gelowiges na te streef. Filippense 4:6-7 moedig ons aan, “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle Hom ook dank vir alles wat Hy doen. As julle so bid, sal julle God se vrede beleef. Hierdie vrede is wonderliker as wat ‘n mens ooit kan dink. Omdat julle aan Christus behoort, sal die vrede van God julle harte en gedagtes soos ‘n veiligheidswag oppas”.

Nog ‘n opdrag wat aan die kerk gegee word is om die evangelie van redding deur Jesus Christus aantekondig (Matteus 28:18-20; Handelinge 1:8). Die kerk word geroep om die evangelie deur woord en daad getrou na te kom. Die kerk is die “lig” aan die gemeenskap wat mense trek na ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Die kerk moet die evangelie verkondig maar net so moet die kerk ook die lidmate voorberei om die evangelie te kan verkondig (1 Petrus 3:15).

Die finale doel van die kerk word aan ons gegee in Jakobus 1:27, “Suiwer en onbevlekte godsdiens voor God ons Vader is dat ons weeskinders en weduwees in hulle swaarkry versorg, en dat ons nie toelaat dat die wereld ons besmet nie”. Die kerk se besigheid is ook om na die wat in behoefte staan en swaar kry, om te sien. Dit sluit nie net in die verkondiging van die evangelie in nie, maar ook om aan die fisiese behoeftes (kos, klere, behuising) om te sien. Die kerk voorsien ook al wat nodig is om sonde te oorkom en los van die sondige wereld te kan leef. Hierdie word gedoen deur Bybel gerigte lering en Christelike gemeenskap.

So, wat is die doel van die kerk? Paulus gee ‘n baie goeie beskrywing aan die gelowiges in Korinte. Die kerk is die hande, spreekbuis en voete van God – die liggaam van Christus (1 Korintiërs 12:12-27). Ons is veronderstel om daardie dinge wat Jesus sou doen indien Hy nou op aarde was, te doen. Die kerk moet “‘n Christen”, “’n Christus-soort” en “’n Christus-volgers” wees.

Hoekom is kerk bywoning so belangrik?

Die Bybel vertel ons dat dit belangrik is om kerk toe te gaan sodat ons saam met ander gelowiges vir God kan prys asook om geleer te word deur Die Woord van God wat belangrik is vir ons geestelike groei (Handelinge 2:42; Hebreërs 10:25). Die kerk is waar gelowiges liefde aan mekaar betoon (1 Johannes 4:12), mekaar te ondersteun (Hebreërs 3:13), mekaar aan moedig (Hebreërs 10:24), mekaar te dien (Galasiërs 5:13), mekaar te onderrig (Romeine 15:14), mekaar te eer (Romeine 12:10) en om vriendelikheid aan mekaar te betoon (Efesiërs 4:32).

Wanneer ‘n persoon op Jesus Christus vertrou vir saligmaking, dan behoort hy of sy aan die liggaam van Christus (1 Korintiërs 12:27). Die kerk liggaam funktioneer behoorlik wanneer al die “liggaams dele” bymekaar is (1 Korintiërs 12:14-20). Netso sal ‘n gelowige nie volle geestelike groei bereik sonder die aanmoediging en van ander gelowiges nie (1 Korintiers 12:21-26). Vir hierdie rede is kerk bywoning, deelneming en kameraadskap ‘n belangrike aspek van ‘n gelowige se lewe. Weeklikse kerk bywoning is geensins ‘n vereiste vir gelowiges nie, maar iemand wat aan Christus behoort sal ‘n behoefte hê om God te prys, om Sy Woord te ontvang en om broederskap met ander gelowiges te hê.

BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

KOM ONS HELP U!

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE