RADIO PASSIE VIR CHRISTUS

RADIO PASSIE VIR CHRISTUS IS ‘N

WÊRELD WYE CHRISTELIKE RADIO STASIE

RADIO PASSION FOR CHRIST IS A

WORLD WIDE RADIO STATION

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-2-1024x370.png

OM NA RADIO PASSIE VIR CHRISTUS TE LUISTER VOLG DIE VOLGENDE AANWYSINGS SOOS HIER ONDER NS VERMELD :

TO LISEN TO RADIO PASSION FOR CHRIST FOLLOW THE FOLLOWING STEP.

CLICK ‘HOME’ BUTTON – DRUK ‘HOME’ BUTTON

VVVV

VVV

VV

V

This image has an empty alt attribute; its file name is images-2.jpg

 

CHRISTELIKE RADIOS STASIE

Radio is die beste manier of medium om die meeste mense op die goedkoopste op aarde te bereik met die Evangelie.

Jesus het in Matt 28 : 19 – 20 die opdrag gegee “19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”

Daar is sending organisasie soos Feba Radio en Febc en ook Trans Wêreld Radio wat die evangelie in lande verkondig deur middel van radio. Hulle fokus veral om die evangelie van Jesus Christus en die Woord van God te verkondig oor radio daar waar die evangelie van Jesus Christus verbied word of bring hulle dit aan die onbereikte wêreld.

Radio Passie vir Christus wil ook aan die opdrag van Jesus voldoen soos genoem in Matt 28 : 19 – 20

Radio Passie vir Christus se naam sê sommer alles. Ons as geroepenes het die Passie vir Christus en ons vetrou dat elkeen wat die evangelie deur ons radio stasie sal hoor die Passie van Christus sal ontwikkel, asook die liefde van Christus, die gesindheid van Christus, en ook die ywer van Christus en die diensbaarheid van Jesus Christus.

Ons gesindheid is dit wat die Apostels  verklaar het in :

Rom 1 : 16 “Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.”

Rom 10:13 -17 “Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. 14  Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? 15  En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig! 

16  Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo? 17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.”

1 Kor 1:18  “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;….”

1  Kor 1:23 maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke; …

1 Kor 9:16 – 17 “Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie; want die dwang is my opgelê, en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie!17 Want as ek dit vrywillig doen, het ek loon; maar as ek dit onwillig doen, is ‘n rentmeesterskap aan my toevertrou.” 

2  Kor 4: 1- 6 “ Co 4:1  Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. 2  Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. 3  Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, 4  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. 5  Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. 6  Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” 

2 Tim 4:1  “Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:  2  verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;  3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 5  Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.” 

Efe 2:17  “En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was; 18  want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.” 

Paulus waarsku ook die kerk van Christus op aarde dat daar is net een evangelie en dit is hoe hy dit van God ontvang het. Ons lees daarvan in Galasiers 1 : 1 – 12

1  Paulus, ‘n apostel nie vanweë mense of deur ‘n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat Hom uit die dode opgewek het,2  en al die broeders wat by my is—aan die gemeentes van Galásië. 3  Genade vir julle en vrede van God die Vader en onse Here Jesus Christus, 4  wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader, 5  aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid! Amen.6  Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, 7  terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. 8  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! 9  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees! 10  Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie. 11  Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. 12  Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus.”

GETUIENIS REAKENDE RADIO PASSIE VIR CHRISTUS SE TOTSTANDKOMING.

Ons staan in Passie Vir Christus Evangelistiese bediening met verskillende afdelings van bediening en kan gesien word by Webtuiste  : https://www.bedieningpvc.co.za

Ek het altyd geweet dat God gaan erns in ons bediening die deur oopmaak om self ‘n radio stasie vanuit ons bediening te behartig om sodoende mense te kan bedien met die evangelie van Jesus Christus.

Radio bediening was nog altyd een van die afdelings van ons bediening omdat ek op verskeie radio stasie die voorreg gehad het om te bedien.

Daar is baie dank in my hart vir Hannes Potgieter van Radio Sabie Stereo wat so baie vir ons gedoen het i.v.m die totstandkoming van ons Christelike stasie. Dankie Hannes vir al jou moeite. Jy is baie kosbaar. Jy is waarlik iemand op wie ‘n mens op kan staatmaak en dit is hoe ek jou die heletyd ervaar het. Hou so aan!!Ons waardeer jou regtig en ons gebed is dat God jou waarlik sal seen.

Ek het in die 30 jaar in die bediening oor verskeie radio stasies bedien soos o.a Rsg (reeds 14 jaar), Radio Tygerberg, Radio Bolveld Stereo, Radio Laeveld, Radio Rosestad, Radio Kragbron en ook Radio Kansel (Radio Pulpit)

Ek het oor die jare groot basis opgebou van mense wat my gekontak het oor al die radios wat ek oor bedien het. Die meerderheid was tussen 25 en 65 jaar oud. Ek het daardeur die voorreg gehad om baie mense so ook na Jesus Christus te kon gely het en hulle ook sodoende  Wedergeboorte kon smaak. Prys die Here vir radio bedienings.

Dankie Here dat U ons as U geroepenes en medewerkers gebruik om saam met U die koninkryk van God te bou op die aarde.

Prys U lieflike wonderlike naam.

Daarom luisteraars bid asseblief vir ons bediening en die stasie, ons het dit baie nodig.

WAAROM RADIO PASSIE VIR CHRISTUS

 1. Omdat God dit op my hart gelê het.
 2. Omdat God al die deure oopgemaak het om dit totstand te kon bring.
 3. Omdat ek deur Sy genade baie sukses in my bediening oor die radio gehad het en Hy kry al die eer, ek is net Sy instrument. Sommige saai en ander maak nat, God laat groei.
 4. Omdat daar baie aanvraag teenoor my was rakende so Christelike Radio Stasie.
 5. Omdat ek ‘n passie vir radio bediening het.
 6. Omdat ons ook ‘n paar jaar by Feba/Febc Radio betrokke in ons bediening was en ons beleef het wat doen God oor en deur Radios en ons ervaar het wat se  krag daarin lê.
 7. Omdat ek geroep is as evangelis en iemand wat mense uit die woord kan leer en Lyrette is weer geroep as versorger en herder en het ook ‘n sang bediening en kan ons saam met ons gawes in ons bediening met die medium die koninkryk verder uitbou en tot seën wees.
 8. Omdat die is die beste medium om mense te bereik.
 9. Omdat in die moderne wêreld is internet/wifi/streaming aan die orde van die dag. Jy het nie eers meer ‘n fisiese radio nodig om te luister nie. Jy laai net app af en siedaar dan kan jy enige plek op aarde luister.
 10. Omdat ons dalk net nog ‘n lewe red en verander deur die boodskap van Radio Passie vir Christus.
 11. Omdat elkeen kan help om die boodskap verder te stuur deur net die app  af  te laai op google playstore en weer aan te stuur en die realiteit is 1 stuur vir 10, daardie 10 stuur vir 20. Dink net wat die resultaat aan God se Koninkryk kan doen. Ons lees mos in 1Kor 3 : 4 – 7  4”Want as die een sê: Ek is van Paulus; en die ander: Ek van Apollos—is julle nie vleeslik nie? 5  Wie is Paulus dan, en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. 6  Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei. 7  So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei. 
 12.  Omdat daar is soveel Suid Afrikaners wat geemigreer het na ander lande wat Afrikaans verstaan en dan ook na die engels sal kan luister.
 13.  Omdat baie mense oor sekere redes, soos bejaardes,mense in hospitale, mense wat nooddienste lewer en ook iemand waarookal waar internet is wat nie in ‘n kerk kan kom nie ook daagliks gevoed en bedien kan word oor Radio Passie vir Christus.

DOEL VAN RADIO PASSIE VIR CHRISTUS

TOETSLOPIE

Ons het toetslopie gedoen sonder om iets bekend te stel. Op die stadium net musiek gespeel vir toetslopie. Reaksie was per dag so tussen 550 tot 1000 luisteraars in 53 lande.

TEIKENGROEP

Almal wat evangelie kan hoor op internet en streaming is teikengroep. Daar is altyd vraag na die evangelie omdat God se Gees oral op aarde werk. As God deur ‘n donkie kon praat kan Hy enige medium gebruik soos ek ervaar het in my 30 jaar in die bediening.

Ek het oor die jare groot basis opgebou van mense wat my gekontak het oor al die radios waaroor ek oor bedien het. Die meerderheid was tussen 25 en 65 jaar oud. Die stasie moet net iets anders wees as gewone radio stasie, dit is hoekom dit 100% Christelik gaan wees. Geen nuus,  geen weer,  geen negatiewe programme nie. Baie  mense kontak my oor wanneer bedien ek oor die radios. Die vraag is altyd na die ware evangelie.

WAT UITGESAAI GAAN WORD.

Die stasie gaan musiek/ opgeneemde programmme ens speel wanneer dit nie lewendig is nie. Ek het a.g.v musiek van Jan de Wet tot bekering gekom en wedergeboorte gesmaak. As stasie nie  lewendig op is nie gaan die musiek 70% engels wees en 30 % Afrikaans. Wanneer dit lewendig  is gaan programme,boodskappe, lering ens  70% afrikaans wees en 30 % engels en ook die musiek.  Al bereik ons net een siel dan was dit die moeitewerd.

Ek het so baie wat ek mense kan leer. Die stasie is in ‘n radio ateljee, wanneer ons sou weggaan van fisiese stasie vir ander bedienings of wat ook al dan neem ek net saam wat ek nodig het en oral kan ek verder uitsaai sonder dat iemand agter kom ek is nie in die ateljee nie.

VERKLARING

Hiermee verklaar ons die volgende rakende Radio Passie Vir Christus :

 1. Dat God drie – enig altyd alleen verheerlik sal word met die stasie soos 1 Kor 10 : 31 bepaal.
 2. Dat die motivering van die omroepers sal sal wees wat 1 Kor 15 : 58 ons mee aanmoedig en bemoedig en oproep om te wees en te onthou.
 3. Dat die stasie se Kern boodskap altyd sal wees om die enigste Evangelie te verkondig en om God Drie – Enig se Koninkryk saam met God te help bou as slegs intrumente in Sy hande.
 4. Dat slegs God se wil op die stasie sal geskied.
 5. Dat die stasie nooit gebruik sal word tot enige een/groep/kerk/denominasie se voordeel nie en dat alle fondse wat deur borge of donasies gegee is, aangewend sal word om die stasie te kan laat werk en reg te funksioneer  tot volle menslike potensiaal en om die stasie vlot te laat funksioneer sodat die Heilige Gees met Sy krag in mense se lewens kan werk en God alleen verheerlik sal word.
 6. Dat die stasie 100% Christelik sal wees en die boodskap van die onfeilbare Woord van God , die Bybel verkondig sal word.
 7. Dat slegs die leiding van die Heilige Gees  op die stasie toegelaat  word en geen ander invloede van wat se aard ookal nie.
 8. Dat die maandaat van die Woord soos opgeteken is in  Ps 119 : 105, 2 Tim 3 : 16,  Heb 4 : 12 alleen toegelaat sal word en geen ander lerings van wat se aard ookal nie.

Heb 4 : 12

“Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.”

Ps 119 : 105

“U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.”

2 Tim 3 : 16

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

 • Dat geen kerk/denominasie se grondwet/konstitusie/Kerk orde of wat se lering ookal sal oor die stasie verkondig word nie.
 • Dat sleg advertensies gemaak sal word van mense/besighede wat een of ander donasie/borg of positiewe bydrae tot stasie gemaak het.
 • Dat die enigste evangelie altyd verkondig sal word soos Paulus dit bekryf in Gal 1 : 1 – 12.
 • Dat geen kompromie met die wêreld se manier en van doen en late gemaak sal word nie.
 • Dat daar gepoog sal word om alle ouderdoms groepe te bedien in wat se formaat /program/musiek/lering/boodskap of wat  ookal  nodig sal wees en gebruik sal kan word.
 • Dat die stasie net altyd ‘n positiewe boodskap van verlossing en verandering en van hoop sal bring in die stukkende en gebroke wêreld wat Jesus Christus so nodig het, God die Vader se liefde nodig het en die Krag van die Heilige Gees nodig het.
 • Dat die stasie 24 uur dag op die lig sal wees. Die tye wat nie lewendig is nie sal kragtige geestelike musiek en programme gespeel word in afrikaans of engels.
 • Wanneer daar tye kom wat enige probleme van wat se aard sal opduik sal daar gepoog word om dit so spoedig as moontlik te hanteer en oplossing gevind sal word.
 • Dat daar geen manupilering van wat se aard geduld sal word nie en sal geensins op sulke boodskappe en motiewe en aksies eers gereageer sal word nie.
 • Dat daar geen plek vir die sielvyand op die stasie sal wees nie.
 • Dat luisteraars altyd met simpatie en empatie behandel sal word solank dit nie ge -ervaar word dat ons gemanupileer word nie.
 • Dat geen geldelike bydraes van wat se formaat ookal op die stasie aan luisteraars gemaak word nie en sal gemaak word nie. Dit is nie die doel van stasie nie maar dat altyd vir luisteraars se behoefte gebid sal word. Die doel is om die evangelie eerstens te verkondig.
 • Dat daar waarlik vir gebeds versoeke gebid sal word.
 • Dat geen politieke uitsprakke of politieke partye op die stasie geduld sal word nie.
 • Dat geen kwessie van ras gehanteer sal word nie en dat alle luisteraars behandel sal word as mense wat God gemaak het. Elkeen sal self oor sy keuses van wat se aard ookal aan God drie -enig verantwoording doen. God het Sy Woord en Heilige Gees gegee as ons bron van leiding. Alles buiten dit is nie van God nie. ( 1 Joh 2 : 16 -17)
 • Dat geen persoon geoordeel sal word op die stasie nie, want God beoordeel die mens opgrond van Sy woord. As ons nie aan die Woord se standaard voldoen nie dan is die mens reeds veroordeel omdat die Woord die enigste Waarheid is wat daar is. {Joh 3 : 36, 2 Kor 5 : 17)
 • Dat ons dit nooit nodig sal ag om oor die Woord van God te redineer nie want die Woord spreek vanself en beskerm dit self met die waarheid van God.
 • Dat selgs uit die verklaring van die Woord van God (Die Bybel), en uitsparke uit die Woord van God gemaak sal word rakende nasies, volke en geslag en verhoudings, en godsdiens en gewoontes en kulture soos God dit baie duidelik in Sy Woord uitspel, en dit sal gebruik word om enige argument te verduidelik en te bewys. Geen eie opinies en gesegdes en gevoelens en gedagtes sal op die stasie toegelaat word nie. Slegs wat God in Sy Woord verklaar sal die norme wees en nie wat die wêreld se sienings en norme is nie van wat se aard ookal nie.
 • Dat by die stasie sal altyd orde wees en geen vegtery van wat sal se aard sal toegelaat word nie.
 • Dat omroepers sal slegs toegelaat word as :

1. Daar ‘n behoefte ontstaan vir omroepers en soos die Heilige Gees ons daarin sal ly.

2. Wat ware getuienis van Wedergeboorte en Roeping sal hê om op ‘n Christelike radio te bedien.

3. Wat bereid is om opgelei te word.

4. Omroepers sal geen vergoeding vir dit ontvang nie maar sal slegs vryskut omroepers wees wat selgs 100% Christelik programme sal hanteer en uitsaai.

5. Mag geen aanspraak maak op stasie nie en by niks van die stasie nie, en sal slegs tydelik omroepers wees.

6. Omroepers sal altyd voorbereid wees en hulle materiaal en programme sal vooraf na gegaan  word vir suiwerheid en waarheid opgrond van die Woord van God en om God te verheerlik en om stasie se visie en missie aan te voldoen.

VERDERE VERKLAARINGS : Oor Radio Passie vir Christus:

1.Sal slegs  God Drie – enig verkondig as die enigste God wat daar is.

2. Jesus Christus word verkondig as die Weg en die Waarheid en die Lewe (Joh 14: 6)

3. Wedergeboorte word verkondig as die enigste manier om by God uit tekom en gaan gepaar as ‘n geboorte uit God deur die Heilige gees.

4. Dat daar ‘ n Hemel en ‘n Hel is wat God gemaak het.

5. Dat Heiligmaking noodsaaklik is na Wedergeboorte  om sodoende Christus gelykvormig te word en dit is ‘n proses wat aanhou tot by die sterwensdag/wegraping.

6. Dat onderdompelings doop is na Wedergeboorte as stap van gehoorsaamheid  aan God.Dit is noodsaaklik dat dit uitgevoer moet word  om sodoende getuienis af te lê van van God se werk in kind van God se lewe.

7. Dat alle mense op aarde word dieselfde behandel en dat selgs God Drie – enig verheerlik en gedien moet word.

8. Dat Jesus Christus se opdrag van Matt 22 : 36 – 40 daagliks gevolg moet word.

9. Dat gieliastiese wederkoms seining verkondig sal word , naamlik wegraping, bruilof van die lam, regterstoel, sewe jaar groot verdrukking, wederkoms van Christus, slag van Armegedon en slag van Gog en magog en die 1000 jaar se vrede, en di wittroon oordeel. Ens

10. Dat die waarheid van die Woord van God alleen die enigste uitgangspunt sal wees vir wat se argument, saak van wat se aard ook al.

11. Dat die Heilige Gees is deur God gestuur om die wêreld te oortuig van sonde geregtigheid en oordeel en om God se weergebore kinders te bemoedig, te leer en te vertroos.

12. Sal by latere geleentheid nog ander noodsaaklike verklarings maak as die visie en missie van die stasie sodat God in alle opsigte verheerlik sal word deur die Christelike stasie.

NOTA : ENIGE PERSOON WAT IN STRYD OPTREE, BEDIEN, PRAAT TEEN BOGENOEMDE VERKLARINGS SAL ONMIDDELIK VERWYDER WORD VAN DIE STASIE AF, EN VERKLAAR EK AS PASTOOR DE WET LODEWYK, UITVOERENDE DIREKTEUR VAN RADIO PASSIE VIR CHRISTUS DAARDEUR BAIE DUIDELIK DAT DIT NIE DIE STANDPUNT, BOODSKAP,GESINDHEID VAN RADIO PASSIE VIR CHRISTUS IS NIE EN OOIT SAL WEES  NIE AAN DIT WAARAAN OMROEPER OF SPREKER HOM/HAAR AAN SKULDIG GEMAAK HET NIE..

DANKBETUIGING

Ek wil ons Drie – Enige God bedank vir die instaatstelling en die wysheid wat Hy my gegee het in die hele proses. Hy het my waarlik gelei deur die Heilige Gees.

Dan wil ek weereens vir Hannes Potgieter so bedank, jy is ‘n ware vriend en hulp. Dankie dat jy ook in die toekoms die tegniese deel van Radio Passie vir Christus sal behartig.

Ek wil elkeen wat ‘n donasie gegee het vir Radio Passie vir Christus, in wat se manier ookal, en nog sal gee so bedank sonder julle sou dit ook nie kon  gebeur het en kan gebeur nie. Dit is so wonderlik hoe die Here mense gebruik wat finansieel en fisiese hulp verleen om sodoende ‘n  bydrae in Sy Koninkryk te maak.Mag julle ryklik maai vir julle saai werk. NOGMAALS SO DANKIE.

BORGE EN DONASIES

Die volgende borge wil ek net bedank :

Berto van den Heever wat maandeliks die lisensie geld betaal.

Merdene Graaff wat vir ons die Graphic Design gedoen het.

Hier is die volgende Besigheids Details van Merdene Graaff:

 • Besigheids NaamCreativo Dizeño
 • Wat ek doen: Graphic Design, Branding, Web Design & Photography. (in daai volgorde haha).
 • Website: www.creativodizeno.co.za

Pieter Swart wat borg gegee het om material vir die ateljee aan te koop.

Dirk en Anekke wat borg gegee het om die ateljee te bou.

Pieter Beeslaar wat borg gegee het sodat die Stasie se Mikofoon gekoop kon word.

Dalene wat borg gegee het om wifi te betaal.

WIE IS ONS

DE_WET_EN_LYRETTE_LODEWYK_FOTO

PASTOOR/EVANGELIS DE WET LODEWYK

PASSIE VIR CHRISTUS EVANGELISTIESE BEDIENING.

SEL 0725067594 (SELGS WHATSAPP)

SEL 0616922542 (SELGS WHATSAPP)

PASTOOR LYRETTE LODEWYK

Mail : pvcbediening@yahoo.com

Webtuiste : https://www.bedieningpvc.co.za (App kan van Google Playstore afgelaai word onder Passie vir Christus Bediening)

YouTube : PVCE BEDIENING

Webtuiste Radio Passie vir Christus : www.radiopvc.co.za

ANDER BELANGRIKE INLIGTING RAKENDE RADIOS

9 BIG REASONS WHY RADIO IS IMPORTANT TO THE WORLD.

The radio have the ability to reach the world. 

In a world filled with mobile phones, tablets and computers people often ask us, “Why radio”?  The answer is simply that radio still has the widest audience footprint, reaching millions who have no access to the internet or who have access to internet for a internet radio like Radio Passion for Christ.  Radio’s power to educate and inform in everyday life and in emergencies is just as important today as it has always been, and possibly even more so today. Radio is proving to be invaluable during the current Covid-19 Pandemic and with the gospel of Jesus Christ to very humanbean. Learners around the world are tuning into radio stations to receive academic tuition via the airwaves. Messages on how to prevent the spread of infection have saved countless lives already. Billions op people can be reach with radio with the gospel of Jesus Christ. In the near future internet and steaming will be the only method what will be used to broadcast.

    1. Radio reaches the most number of people

Radio remains the most used mass-communication medium in Africa. It has the widest geographical reach and the greatest audiences compared with the Internet, television and newspapers. 

        2. Radio doesn’t run out of air time or data

Who needs a phone package, when you have radio? Radio is free. Always and forever.

           3. Radio is democratic

It reaches rich and poor alike. Educated. Uneducated. Young. Old. Every tribe, every region, each gender and race.

4. Radio informs and educates

The word of God can be teach to every what are lisens. There are  many programs that can teach people over the radio.

       5. Radio is trusted

 People often refer to the voices on the radio as their “friends”.

   6. Radio is life-saving

People turn to radio first when disaster strikes. Survivors need to find lost loved ones, access food, shelter or medical aid. It provides psycho-social support to those traumatized. During pandemics, radio reaches far and wide with life-saving information and is a calm voice for all to hear. The gospel radio change many people’s life over the years. Information is aid

  7. Radio is everywhere

People can listen to radio anytime, anywhere. You don’t need to be plugged into the electrical grid to do so.

 8. Radio is low cost

Radio sets are more affordable than other forms of tech and cost less to power. The cost of producing radio shows is low in comparison to creating TV and other visual content.

      9. Radio builds community

Radio is a social medium, fostering participation and engagement, in people’s own home languages. Even if social-distancing measures are in place, individuals can engage in meaningful community participation by calling into the radio station to have their say, while also listening to fellow community members.

Radio goes where newer technologies can’t. Beyond electricity, beyond a mobile signal. Beyond literacy.  It’s the most effective way of delivering information in remote corners where having the right knowledge can mean the difference between a harvest and hunger, between feeling confident or humiliated, or even between life and death.

GESKIEDENIS VAN DIE RADIO

{Oorgeneem soos verskaf deur Wikipedia}

DIE RADIO

Radio is draadlose telekommunikasie. Dit is ‘n tegniek om met radiogolwe draadloos boodskappe vanaf die stuurder na die ontvanger oor te dra.

Die grootste ontwikkeling van radio het egter eers van ongeveer 1920 af plaasgevind, toe elektroniese versterkingstegnieke algemeen begin gebruik is. Sedertdien het radio ‘n belangrike plek in die samelewing ingeneem, in sowel die vorm van radio- as televisie-uitsendings (televisie maak in wese ook van radiotegniek gebruik), en ook in die vorm van radiotelekommunikasie.

Hiertoe behoort die stelsels waarin verbinding onderhou word met vliegtuie, skepe, landvoertuie en selfs met ruimtevaartuie. Die telegrafie, teleks en telefoonverbindings word gedeeltelik deur middel van radioverbindings met behulp van straalsenders en satelliete onderhou. Ander belangrike toepassings van radio is onder meer radar, radionavigasie en afstandbeheer.

ONTWIKKELING

Die eerste, hoewel onbewuste, radio-uitsending het in 1787 plaasgevind toe Luigi Galvani (1737- 1798) met ‘n soort elektrifiseerder en ‘n antenne geëksperimenteer het. Met behulp van sy apparaat kon hy kort pootjies aan die antenne laat beweeg. Fisici was egter eers ‘n eeu later goed genoeg toegerus om met doelgerigte eksperimente te begin. Een van die bekendste radio-eksperimenteerders was Heinrich Hertz (1857- 1894).

Hy het onder meer in 1888 met 2 paraboliese weerkaatsers daarin geslaag om seine oor ‘n kort afstand oor te dra. Om dit te doen, het hy ‘n vonk in die brandpunt van een van die weerkaatsers opgewek, waardeur ‘n vonk tussen 2 elektrodes in die brandpunt van die ander weerkaatsers gespring het (vonksender). Met dergelike eksperimente kon Hertz die voorspellings bewaarheid van die persoon wat die elektromagnetiese golfteorie geformuleer het, naamlik James Clerk Maxwell (1831 – 1879).

Hertz se send- en ontvangstoestelle het egter ‘n beperkte vermoë gehad en prakties georiënteerde fisici soos Nicola Tesla (1856-1943), Guglielmo Marconi (1874-1 937), Karl Ferdinand Braun (1850- 1918) en Aleksandr Popov (1859-1906) was die persone wat die ontwikkeling verder gevoer het. In 1897 het Marconi byvoorbeeld ‘n radio-ontwikkelingsmaatskappy gestig, en in 1898 het Popov ʼn stelsel voltooi waardeur verbinding tussen oorlogskepe en die land bewerkstellig is.

Inmiddels is die koherer uitgevind, ‘n glasbuis met ystervylsels waarvan die elektriese weerstand verander het by die ontvangs van ‘n sein (golf). Met behulp van ‘n koherer en ‘n vonksender het. Marconi daarin geslaag om ‘n morsekode 3 200 km ver te stuur en te ontvang. Hierdeur het ʼn wêreldwye belangstelling in radio ontstaan en verdere ontwikkeling het vinnig plaasgevind. Marconi het veral ‘n groot bevrediging gesmaak toe hy ʼn transatlantiese uitsending kon waarneem, strydig met die voorspellings dat golwe nie verder as ongeveer 300 km gesend kon word nie.

Dit het tot die ontdekking van die ionosfeer gelei. ‘n Werklike groot sprong vorentoe is geneem met die ontwikkeling van vakuumelektronbuise deur sir Ambrose Fleming (1849-1945) en Leede Forest (1873-1961). Daarmee het die elektroniese versterking van seine en die bou van ossillators moontlik geword. Ossillators het vonksenders heeltemal verdring aangesien dit golwe van ‘n spesifieke frekwensiegebied kon uitsend en selektiwiteit daardeur bevorder is.

Deur sendantennes te gebruik wat by die golflengtes aangepas is, kon sterk gekonsentreerde golwe gestuur en uiters selektief ontvang word. Die belangrikste ontwikkeling wat buise egter meegebring het, was die sogenaamde modulasie van gal we, waarmee spraak byvoorbeeld gesend kon word. In 1915 is die eerste spraakseine versend en dieselfde beginsels wat toe vir die modulasietegniek opgestel is, geld vandag nag. Spraakgolwe (geluidsgolwe) self kan nie regstreeks gestuur word nie.

Om spraak oor te dra, word konstante, hoëfrekwensiegolwe (dragolwe) uitgesend en dan gemoduleer. Modulasie vind plaas deur middel van geluidsgolwe wat met behulp van ‘n mikrofoon in elektriese spanningsveranderings omgesit word. Die spanningsvariasies word dan by die hoëfrekwensie-spanningsvariasies van die dragolf gevoeg, wat byvoorbeeld meebring dat die amplitude (golfgrootte of seinsterkte) van die dragolf in ooreenstemming met die oudiogolwe varieer.

By die ontvanger word die dragolf dan gedemoduleer (gelykgerig en gefiltreer) en die oudiogolf deur ʼn klankversterker versterk. Spoedig het radio-omroep tot stand gekom en sendstasies is oor die hele wêreld opgerig. Afgesien van die militêre en navigasiekommunikasie is radio vir vermaaklikheidsprogramme gebruik en die “kommunikasie-ontploffing” het begin. Na 1930 is die beroemde super-heterodienontvangers in gebruik geneem waarmee ‘n uitstekende selektiwiteit sowel as ‘n sensitiwiteit moontlik gemaak is.

Dit het die kommersiële gebruik van lang-, medium- en kortgolfbande geweldig gestimuleer. Nog voor die Tweede Wêreldoorlog is die eerste mikrogolwe (frekwensie 1,7 GHz, golflengte 18 cm) opgewek en het radar en die radiosterrekunde ‘n werklikheid geword. Veral radarontwikkeling is gedurende die Tweede Wêreldoorlog gestimuleer en ironies genoeg het radio-ontwikkeling oor die algemeen heelwat aan die oorlog te danke. Afgesien van die bestaande AM-netwerke is FM-netwerke na die Tweede Wêreldoorlog opgerig en feitlik steuringsvrye kommunikasie het moontlik geword.

FM- en UHF (ultrahoëfrekwensie-) uitsendings het dan ook die kommunikasieontploffing in die hand gewerk, waarby selfs satelliete ingespan is.

MODERNE APPARATUUR

Met ‘n radiosender word kragtige elektromagnetiese golwe (sinusgolwe) met ‘n konstante frekwensie (dragolwe) opgewek, wat as “draer” van die eintlike informasie, soos morsekodes, spraak en musiek, dien. Die inligtings – of oudiosein word in die sender se mengtrap (menger) tot die dragolf toegevoer en dit staan bekend as modulasie. Modulasie kan amplitudemodulasie (AM), frekwensiemodulasie (FM) of pulsmodulasie (PM) omvat.

Tipiese AM-dragolffrekwensies wissel van 100 kHz tot ongeveer 1 500 kHz. (1 Hz = 1 hertz en dit is gelyk aan 1 trillingsperiode of siklus per sekonde. Verder is 1 000 Hz = 1 kHz, 1 000 kHz = 1 MHz en 1 000 MHz = GHz, waar k = kilo, M = mega en G = giga.) Oudiofrekwensies wissel tussen 20 Hz en 20 kHz. Dit blyk dat wanneer ‘n dragolf met ‘n oudiogolf gemoduleer word, ‘n frekwensie verkry word wat gelyk is aan die saamgestelde frekwensie van die dragolf en die modulasiegolf.

Wanneer ‘n dragolf van 1 000 kHz met byvoorbeeld ‘n oudiogolf van 5 kHz gemoduleer word, bestaan die totale uilsending uit frekwensies tussen 995 kHz en 1 005 kHz. Die sogenaamde bandwydte van die 1 000-kHz-kanaal is dus 10 kHz. ʼn Golfband tussen 100 kHz en 1 500 kHz kan dan uit 140 kanale bestaan wat elk 10 kHz “wyd” is. Die bandwydte van die totale radiospektrum, dit wil sê alle elektromagnetiese golwe wat vir radio gebruik kan word, wissel van ongeveer 1 kHz tot 300 GHz.

Die owerhede het dus ‘n enorme taak om die ongeveer 300 000 miljoen frekwensies in kanale op te deel wat deur die samelewing benut kan word. ‘n Bandwydte van 10 kHz beteken dat musiek byvoorbeeld geen hoer tone as 5 kHz moet bevat nie (hoë frekwensies lewer hoë tone en lae frekwensies lae tone). Musiek van hoë kwaliteit kan slegs deur middel van ‘n FM-stelsel uitgesend word aangesien die dragolffrekwensie 100 MHz en die bandwydte ongeveer 200 kHz is.

Vir die uitsend van televisieseine is ‘n baie wye band (ongeveer 4,2 MHz) nodig, terwyl dit vir spraak (telekommunikasie) slegs 3 kHz en vir teleks so min as 120 Hz hoef te wees. In die verskillende stelsels moet maatreëls teen die interferensie van dragolwe ook getref word. So kan 2 dragolwe van 1 000 kHz en 2 001 kHz byvoorbeeld meng en ʼn verskilfrekwensie van 1 001 kHz lewer wat deur ‘n ontvanger ontvang kan word wat op 1 000 kHz ingestem is. In so ‘n geval ontstaan daar ʼn steuring (fluittoon) in die ontvanger.

SENDERS

‘n Radiosender het 3 essensiële onderdele, naamlik ʼn ossillator, waarmee die dragolf opgewek word, ‘n menger vir die modulering van die dragolf, en ʼn versterker waarmee die gemoduleerde golf versterk word. Die versterkingsvermoë van senders wissel tussen 50 en 300 kW (kilowatt), hoewel daar ook senders met ‘n vermoë van 1 000 kW is. Hoewel radiobuise grootliks deur halfgeleiers vervang is (transistors, ensovoorts) word dit steeds by senders gebruik omdat dit baie betroubaar is (dit kan hoe strome en temperature goed weerstaan).

By radiostasies word buise gebruik wat selfs hoër as 1 m is en deur middel van water afgekoel word. Die frekwensie waarteen ‘n buis-ossillator ossilleer word bepaal deur ‘n netwerk van induktors (spoele), kapasitors en resistors in ʼn sogenaamde LCA-kring. By AM-senders word die ossillator gestabiliseer met behulp van ‘n piësoëlektriese kristal. By FM-senders kan die ossillator nie gestabiliseer word nie aangesien die modulasie by FM juis op die variëring van die frekwensie neerkom. Daar word egter tog maatreëls getref om die ongemoduleerde golf onregstreeks te stabiliseer.

‘n Radiostelsel bestaan uit minstens 1 sender en 1 ontvanger waartussen golwe gestuur word. Vir spraak en musiek word hierdie golwe gemoduleer en daarvoor word AM en FM (amplitude- en frekwensiemodulasie) asook die moderne pulsmodulasie (PM) gebruik.

DIGITALE OORSKAKELING

Hoewel meeste radiouitsendings steeds analoog plaasvind (AM of FM), sal dit in die toekoms slegs digitaal uitgesend word. Dit sal die gehalte van die klank verder verbeter en meer radiospektrum vir ander gebruike beskikbaar maak.

Dit is ook moontlik om radiostasies op die Internet te luister. Hierdie uitsendings maak nie van radiogolwe gebruik nie, maar van die internetverbinding tussen rekenaars, wat digitale inligting na mekaar stuur. Hierdie verbinding kan egter steeds draadloos wees, en dus van radiogolwe gebruik maak.

Stuur Whatsapp of sms  of mail na inligting soos as volg vertoon word.

SEL 0725067594 (SELGS WHATSAPP)

SEL 0616922542 (SELGS WHATSAPP)

PASTOOR LYRETTE LODEWYK

Mail : pvcbediening@yahoo.com

Webtuiste : https://www.bedieningpvc.co.za (App kan van Google Playstore afgelaai word onder Passie vir Christus Bediening)

YouTube : PVCE BEDIENING

Webtuiste Radio Passie vir Christus : www.radiopvc.co.za

Geen oproepe word hanteer nie en sal hanteer word nie behalwe as anders uitgesaai word en gesê  word dat oproepe geneem kan word deur die omroepers.

Al die lof en eer aan God Drie – enig, Die Vader en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees.

Groete en liefde

Pastoor/Evangelis De Wet Lodewyk

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE