VERHOUDINGS

 GOD
Selfmoord 1

20150529_111243

GOD SE VERKLARING VAN VERHOUDINGS.

MATT 22 : 36 -40

  • 36 “Meester, wat is die groot gebod in die wet?
  • 37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
  • 38 Dit is die eerste en groot gebod.
  • 39 En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
  • 40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

MODEL_VIR_VERHOUDINGS

DIE KERN WOORD VIR LIEFDE IS  ‘AGAPAO’

Raai watter woord word hier vir liefde gebruik?! Weer ‘n keer agape en agapao! Dit is die selfverloënde liefde wat jy al so goed ken, die liefde wat Jesus Christus vir jou het, die Joh.3:16 liefde. Wat maak die spesifieke soort liefde so spesiaal? Hierdie liefde en opdrag om lief te hê, is gegrond op die diepe waardering en hoë waarde van die verhouding waarin jy staan met God, jouself en jou naaste. Dis ‘n liefde waarin jy ‘n plesier in het, dis vir jou lekker om om te gee, om ‘n verbindtenis te laat groei, om op te offer ens.

A. LIEFDE VIR GOD – DRIE- ENIG

Hoekom moet die wonderlike liefde gerig wees tot die Here jou God? God Drie-Enig is die Enigste God wat daar is en ooit sal wees. Jy kan nie sonder God lewe nie, jy kan nie by God iets bysit nie. Jy kan nie eiewillig jou eie besluite neem en uitvoer nie. Sonder God is jy verlore, totaal en al verlore.

Dis juis God wat in Sy liefde vir jou Sy Seun Jesus Christus gestuur het, om in jou plek daar aan die kruis te hang en te sterf, om in jou plek die smarte van die hel te deur te maak en dit te oorwin. Jy moet spontaan werk aan jou verhouding met God. Al die liefde wat jy ontvang, kom van Hom af. Al die liefde wat jy ontvang, moet jy in die eerste plek aan Hom teruggee.

ONS MOET BESEF AS DIE VERHOUDING VERTIKAAL MET GOD NIE REG IS EN OP STANDAARD IS NIE, DAN KAN DIE HORISONTALE VERHOUDINGS  MET ANDER OOK NIE REG WEES NIE.

DIE VERHOUDING MET GOD BEGIN BY WEDERGEBOORTE. DIE OOMBLIK AS EK JESUS CHRISTUS AANNEEM AS VERLOSSER EN SALIGMAKER EN MY SONDES WORD VERGEWE DAN KOM GOD EN HY KOM WEDERBAAR MY DEUR DIE GEES VAN GOD EN WORD EK WEDERGEBORE. EK WORD DUS GEBORE UIT GOD.

‘N VERHOUDING SONDER JESUS CHRISTUS BRING MEE DAT DAAR NIE ‘N VERHOUDING MET GOD DIE VADER KAN WEES NIE.

Joh_14:6 “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”

B.VIR JOUSELF

Die tweede vlak van liefde gee, is aan jouself. Die self kom voor die naaste. Jy moet eers self bestaan voordat jy iemand anders kan sien en bedien. Jy moet weet dat jy ‘n skepping is van God. Jy is nie beter of slegter as ander nie. Jy is deur God uitgedink en met Sy hand geskape. Jy moet vir jouself omgee en jou liggaam, siel en gees versorg. Waneer jy besef dat God jou liefhet, wanneer jy besef jy is deur God gemaak en jy pas jouself op, dan gaan jy noodwendig anders met mense rondom jou optree.

C.VIR JOU NAASTE

Die woord wat hier vir naaste gebruik word, is letterlik jou “buurman” of die wat “naby” aan jou is. Dit is mense wat rondom jou is, jou woon. Met die verhaal van die barmhartige Samaritaan, word dit egter baie wyer geneem. Jou naaste is ook al die mense wat op jou pad kom, mense wat jy nie noodwendig ken nie. Die Here plaas hulle op jou pad en jy moet hulle ook op ‘n baie ordentlike manier behandel, op ‘n liefdevolle manier. Weet jy wat? Dit is dikwels die rede waarom eensame mense en seerkry mense na ‘n kerk getrek word of afgestoot word. Jou liefde trek die wat liefde nodig het. Jy het die opdrag om ander met God se reddende liefde aan te raak.

Wat baie mooi is, is dat die liefde met ‘n 4 by “alles” gespesifiseer word.

LIEFDE X VIER KEER HOE.

Die vier x hoe liefde, word elke keer met ‘n sekere woord beklemtoon, die woord “hele”. Dit wys op ‘n algehele en volledige prentjie. Dadelik kry jy ook die bedoeling van die 4xhoe liefde. Dis ‘n geheel wat met oorgawe uitgeleef moet word. Jy kan nie eintlik die hart,siel, liggaamskrag en verstand skei nie, maar dalk op ‘n manier wel onderskei.

MET JOU HELE HART (KARDIA)

Die onderskeid tussen hart en siel is geweldig moeilik om te beskryf. Dikwels word die twee woorde vir presies dieselfde betekenis gebruik. Kom ons begin so. Toe die Here vir Dawid as koning gekies het, het Hy die volgende gesê: “Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.”(NAV). Die 53 vertaling gee die letterlike vertaling: dat die Here die hart van die mens aansien. Die hart van jou as mens is dus jou innerlike, jou binnekant, jou gevoel en jou emosies.

MET JOU HELE SIEL (PSYCHE)

Inderdaad word dikwels met siel ook bedoel die innerlike self. Tog word die Psigologiese sy van jou persoonlikheid ook hierby ingereken. Jy weet tog wat die werk van ‘n sielkundige is. Die griekse woord hier is juis “psyche”, ons praat van ‘n Psigoloog of sielkundige. Miskien moet mens sê dis die onbewustelike deel van jou wese, jou onderbewussyn. Wat ook sal help om die siel deel te verstaan, is om te sê dat die siel deel van jou, die deel is wat bestaan na die dood.Ons moet dus God lief hê met ons siel.Wat bestaan uit ons denke, gemoed, wil en emosies.

MET AL JOU KRAG (ISCHYS)

Hierdie hoe om lief te hê, is dalk die maklikste verstaanbaar. Jy moet liefhê met al jou krag, met jou hele liggaam energiebron. Die krag wys op jou as unieke mens se persoonlike potensiaal. Jy moet jou volle potensiaal bereik. Jy moet jou liefde uitleef tot in sy volle potensiaal, met jou hele arsenal.

Rom 12:1 “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.”

MET JOU HELE VERSTAND (DIANOIA)

Die vierde hoe van die liefde is met jou hele verstand. Wat is die verstand deel van jou? Dit is jou vermoë om te verstaan, om te begryp, mee te redeneer, mee te dink en dan om mee te besluit. Die verstand word gevoed met kennis. Hier kan dinge skeef loop want jou verstand kan vol verkeerde kennis geprop word sodat jou verstand korrup raak. Jou verstand moet dus gevoed word met die liefde en ware kennis van God. Hou jou bewustelik en onbewustelik besig met die dinge van God, dan gaan dit deursuur na…

ROM 12 : 1 – 2

“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

ONS DENKE MOET NIE VOL VAN DIE WÊRELD WEES NIE, MAAR VOL VAN GOD DIE VADER EN DIE  SEUN EN DIE HEILIGE GEES.

ONS DENKE MOET VOL WEES VAN DIE WOORD VAN GOD (DIE BYBEL) AS DIT DIE GEVAL IS, SAL ONS VERHOUDINGS EN ONS WOORDE EN LEWENS GOD VERHEERLIK EN DAN SAL ONS  VERHOUDINGS BOU SOOS WAT GOD DIT WIL HÊ.

BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

KOM ONS HELP U!

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE