WAT GLO ONS

 

 1. Die Goddelike inspirasie van die Bybel. (2 Tim 3 :16)
 2. Een Ewigdurende God: Vader, Seun & Heilige Gees.
 3. Die Here Jesus Christus, Wie verwek is deur die Heilige Gees in die Maagd Maria, Sy vleeswording, kruisiging, afsterwe & opstanding. ( Matt -Mark -Luk -Joh)
 4. Die duiwel, ons vyand, ‘n werklikheid, uitgewerp uit die hemel.
 5. Sonde. Die Sondeval en die verlore toestand van die mens bewerk deur satan in Eden.
 6. ‘n Daadwerklike bekering tot God.
 7. Wedergeboorte en die doop van die gelowige in die liggaam van Christus. ( Joh 3 :1 – 10)
 8. Versoening tussen die mens & God.
 9. Verlossing deur Jesus Christus se bloed.
 10. Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus.
 11. Waterdoop van die gelowige deur onderdompeling. Matt 3:6;13;16; Matt 28:19; Mark 16:16; Luk 3:3;Hand 22:16;Rom 6:4;6-8; Kol 2:12; Rom 8:8-10; 1 Pet 3:21
 12. Restitusie teenoor ander waar moontlik. Jak 5 :16
 13. Die doping met die Heilige Gees krag deur Christus. Matt 3 : 11; Hand 2
 14. Die inwoning van die Heilige Gees in gelowiges.Job 3 : 1-10; Rom  8:9
 15. Die strewe na die Heiligmaking & Heiligheid.Luk 1 :75;Rom : 1 : 4; Rom 6 :19;22; 1 Kor 1 :30; 2 Kor 7 :1;Efe 4 :24; 1. These 3 :13; 1Thess 4:3;4;7; 1 Thess 5 :23; 2 These 2 :13; 1 Tim 2 :15; Heb 12 : 10;14
 16. Die spreek in ander tale as aanvangsbewys van doping met die Heilige Gees volgens die Skrif. Mark 1 : 8; Hand 2:4; 1 Kor 14;
 17. Die gawes van die Gees werksaam in die gelowige. ROM 11 en 12 en  1 Kor 12
 18. Die vrug van die Gees werksaam in die gelowige. Gal 5 :22
 19. Goddelike genesing. Jak 5 : 14 – 15
 20. Die sakrament van die Nagmaal. 1 Kor 11 :23 -34
 21. Die kerk as geroepe gemeenskap van God. 1 Kor 12 : 12 – 27
 22. Die wegraping van gelowiges & die wederkoms van Jesus Christus. 1 Thess 4 : 13 – 18
 23. Die Groot Verdrukking. Matt 24 :21; Open 2 :22; Open 7 :14
 24. Die Duisendjarige Vrederyk waar Christus regeer.Open 20 : 2 – 7
 25. ‘n Nuwe hemel en nuwe aarde, Open 21 :1
 26. Ewige straf vir die goddelose in die Hel wat God gemaak het vir Satan en sy gevalle engele. Matt 25 :41; Open 20 : 15; 21 : 8
 27. Die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus aan alle mense, nasies en volke op grond van Matt 28 : 19-20; Hand 1 : 8; Rom 1 : 16, Tit 2 : 11, 1 Tim 2 : 3 – 4 ( Godsman het gese : ‘As ‘n denominasie nie meer evangeliseer nie, dan is dit nie meer evangelies nie.’)
 28. Die vyf voudige bediening van Efe 4 : 11-12.
 29. Die heiliges moet toegrus word vir hulle dienswerk. Efe 4 : 11 – 12
 30. Die funksionering van die liggaam van Christus in die Kerk van Christus. 1 Kor 12 : 12 – 27
 31. Daar is net een kerk op aarde die ‘EKKLESIA’  en almal wat wedergebore is behoort aan die kerk, ongeag nasie, volk en taal.Matt 25 : 33; Joh 10 : 3; Job 10 :16; 1 Kor 12 :12 – 27
 32. Die ander instellings is denominasies wat die ekklesia versorg en bedien en toerus.Efe 4 : 11 – 32
 33. Geen denominasie het die volle waarheid nie, die volle waarheid is slegs gelee in die onfeilbare WOORD VAN GOD. 2 Tim 3 : 16 – 17.
 34. Daar is opgrond van Gal 1 : 1 – 24 net een evangelie en dit wat in stryd is met dit is nie van God en deur God gegee nie.
 35. Ons glo dat denominasies moet waak teen geestelike hoogmoed en selfverheffenheid. Daar is net een wat verhoog word en dit is die Goddelike Drie -eenheid alleen. 1 Kor 3 : 5 – 6
 36. Kinders van God moet waak teen geestelike hoogmoed en ons moet altyd die gesindheid van Jesus Christus nastreef . Mark 10 :43 – 45; Fil 2 : 2 – 5; Jak 4 :6
 37. Die kerk van die Here is geroep om te dien en nie om gedien te word nie. Mark 10 : 43 – 45
 38. Ons glo die Bybel as volle waarheid van God se Woord en daarom glo ons dat ‘n huwelik bestaan uit ‘n man en een vrou. Dit is soos God dit ingestel het en dit het nog nooit en sal nooit verander nie, ongeag wat kerke en instellings in die Wereld besluit. Dit is vir altyd van krag. Gen 1:27;Gen 5:2;Heb 13:4!;Matt 19:4-12
 39. One glo kinders van God neem mekaar nie na aardse hof nie.          1 Kor 6 : 1 – 19
LUISTER DIE KRAGTIGE LIED :

 

KONTAK ONS : SIEN BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER ‘KONTAK ONS’

………………………………………………………………………..

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE